the smile of a man chewing the earth invites to the art project of the Artzebs group about the earth and its significance in Ukraine
In the oil painting by Alexei Markitan two people and a bird are watching the moon and the mountain
Abstract full color landscapes of Nikolaev bays in the painting of Vladimir Gulich
The fight for the place - it's dark shadows, who are fighting for a chair in the clear calm blue water. Painting by Vladimir Gulich, acrylic, canvas.
From the height of the hill, you can see far far the forest, the meadow, again the forest, like snake river Snov
З висоти пагорба далеко видно ліс, луг, знову ліс, змією річка Снов
In each box you can see the land of Ukraine and there is the coordinate of the place where it is taken.
The pieces of land from Ukraine can be yours

What means the land for the Ukrainian? Interviewing a hundred people, many of them answering – EVERYTHING!

Earth is an object of worship; the birth of life and the connection to the past – because of this major part of the planet’s ecosystem, we exist. In the last two centuries, humanity has grown in numbers. Technical development has increased the impact on the ecosystem.

Mankind wants gadgets and clothes, no matter what it costs to the children, Mankind it takes the “earth” for granted. But humans have to grow up – to pay attention in particular to the relationship and use of “land”, soil: how it is formed – what infusoria and insects produce miracles, how soil depleted, how it rests.

Reflecting the absence of the “Idea of the Earth” is, first of all, the legislation of Ukraine on land. In the light of recent changes in the country, the realization of the rights of the Ukrainian to land seems very doubtful. There is a law, but there is no real opportunity for those who want to take care of their land.

The Artzebs Group constantly draws attention to environmental problems in Ukraine: at the symposium on Biryuchiy Island, in the expedition to Kuyalnytsia estuary, in the artistic project Ocean Plastic, in the art project “River – Sea”, using painting, graphics, video art, video mapping (light projections on architecture).

 

Олексій Маркітан

Чим є для українця земля? Опитавши сто осіб, перше, що почули – ВСІМ! Земля – ​​об’єкт поклоніння; народження життя та зв’язок з минулим, – завдяки цій головній частині екосистеми планети ми існуємо. За останні два віки Людство кількісно зросло. Технічний розвиток посилив вплив на екосистему. Людство бажає гаджетів і шмоток, не зважаючи на те, чого це коштує його дітям насправді, сприймає “землю” як належне. Але має подорослішати – звернути увагу зокрема на відношення та використання “землі”, ґрунту: як він формується – які букахі та інфузорії творять дива, як виснажується, як відпочиває.

Відображенням відсутності “Ідеї землі” є, в першу чергу, законодавство України про землю. У світлі останніх змін в країні дуже сумнівною виглядає реалізація прав українця на землю. Закон існує, але реальної можливості для тих, хто хоче дбати про свою землю – немає.

Група “Артзебс” постійно привертає увагу до екологічних проблем в Україні: на симпозіумі на острові Бірючий, у експедиції на Куяльницькій лиман, у художньому проекті “Океан Пластик”, у проекті “Ріка – Море”, використовуючи живопис, графіку, відеоарт, відеомаппінг (світлові проекції на архітектуру).

 

 

Abstract full color landscapes of Nikolaev bays in the painting of Vladimir Gulich

Volodymir Gulich

In his paintings, Vladimir Gulich emphasizes the problem of unreasonable use of natural resources, large-scale construction for the sake of scanty profit, political goals that lead to the tragedies, such as in Ukraine with the Dnieper, the Kakhovsky Sea and the North Crimean Channel.

“Now my hero is a person who is used by the industry for their benefit. But when a person understands that he needs to fight for a breath of clean air – he has been already poisoned, it’s too late”, says Vladimir, emphasizing the responsibility of each person for himself and the future.

The light painting of VJ Yarkus is inspired by the structures of the soil.

Nastya Loyko wants to allow everyone to have their Ukrainian land – one decimeter of Ukrainian land from the installation “Soil\Land” costs only 600 UAH.

In a creative collaboration with musicians Volodymyr Sorochenko, DJ Kalashnikov, DJ Bely, and other guests, Artzebs Group will create a light video performance in the yard of the Lavra Gallery of art.

The Artsebs Group aims to continue this project by inviting other artists to collaborate. The exhibition also includes the works of Olexiy Markitan, Anton Gulich.

У своїх живописних роботах Володимир Гулич наголошує на проблемі необачного використання природних ресурсів, на масштабних забудовах заради копійчаних в перспективі прибутків, політичних цілей, які призводять до трагедії зокрема Дніпра, Каховського моря, Північнокримського каналу.

“Зараз мій герой – це людина, яку індустрія використовує заради своєї вигоди. Та коли людина зрозуміє, що потрібно боротись за ковток чистого повітря, бо він отруєн, – буде вже запізно”, – каже Володимир, наголошуя на відповідальності кожної людини перед собой та майбутнім.

Структури землі надихають і світловий живопис VJ Yarkus.

Настя Лойко хоче надати можливість мати свою українську землю кожному – один дециметр української землі з інсталяції “Грунт\Land” коштує всього 600 грн.

Група “Артзебс” у творчій колобораціїї з музикантами Володимиром Сороченко, DJ Kalashnikov, DJ Белий, та іншими гостями, створять світловий відеоперформанс у дворі галереї “Лавра”.

Художники групи “Артзебс” ставлять на меті продовжити цей проект, пропонуючи іншим митцям долучатись до співпраці. У експозиції також беруть участь роботи Олексія Маркітана, Антона Гуліча.

 

Запрошуємо відвідати виставку у галереї мистецтв “Лавра” з 24.10.2019 до 31.10.2019.

Авторська екскурсія: 24.10.19 о 17:00.

Відкриття: о 19:00.

Світловий перфоманс у дворі галереї: о 20:00.

Галерея мистецтв “Лавра”.

Адреса: провулок Лаврський, 9.

 

Антон Гуліч

We invite you to visit the exhibition at the Lavra Art Gallery from 24.10.2019 to 31.10.2019.

Author excursion: 24.10.19 at 17:00.

Opening hours: 19:00.

Light performance in the gallery courtyard: 20:00.

Lavra Art Gallery.

Address: Lavrsky Lane, 9

 

Володимир Гуліч
Володимир Гуліч

https://artzebs.com/artzebs-collection/

 

Fragment of Olexiy Markitan’s catalog

 

LAND of UKRAINE

  • 1270
  • 0
  • 2

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *